پرک کارت - طرح مشترک رفاهی نهادهای دولتی ، عمومی ، آموزشی و بازنشستگان بازارهای تخصصی نمایش آگهی در نمایشگاهها نمايش آگهي بصورت چاپ و اكران بنر و بیلبرد در سراسر كشور نمايش آگهي بصورت چاپ و نشر و پخش و اکران در اماکن عمومی نمايش آگهي بصورت درج در مطبوعات اخبار نمایش آگهی به صورت درج تبلیغات در شبکه نمایش خانگی نمايش آگهي بصورت تبليغ در شبكه هاي تلويزيوني كشور نمايش آگهي بصورت پخش در شبكه هاي راديويي كشور نمایش آگهی به صورت ساخت سایتهای عمومی و اختصاصی نمايش آگهي بصورت درج در 365 سايت تبليغاتي کشور  نمایش آگهی به صورت نمایش در شبکه های ارتباطی موبایل نمايش آگهي بصورت ثبت در شبكه هاي اجتماعي نمايش آگهي بصورت ارسال فكس انبوه به هزاران شركت و واحد تجاري نمايش آگهي بصورت ارسال ايميل انبوه به ميليونها هموطن نمايش آگهي بصورت پيامك انبوه به ميليونها هموطن نمايش آگهي بصورت ثبت شتاب - شبكه متمركز آگهي هاي كشور
اولين و تنها ارائه كننده 17 بسته تكميلي تبليغاتي در سطح كشور

صفحه اصلی     عضویت     ورود     درباره شتاب     دفاتر قبول آگهی     تماس با ما     همکاری     پرداخت     راهنما     سفارش خدمات

 

نمايش آگهي بصورت پخش در

شبکه های رادیویی

 

 

پخش در شبکه های شنیداری و رادیویی

 

پخش در شبکه های شنیداری و رادیویی

 

 
   

 

 
جدول هفتگي طبقات  راديو پيام ارديبهشت  1393 
محل پخش  همه گروه ها محل پخش  گروه يك تا شش گروه هفت محل پخش  گروه يك تا شش گروه هفت محل پخش  گروه يك تا شش گروه هفت محل پخش  گروه يك تا شش گروه هفت محل پخش  گروه يك تا شش گروه هفت
 خبر 20/00 2 خبر 11/00 3 2 خبر 15/00 4 3  خبر 9/00 9 8 خبر 17/00 13 12 خبر 6/30 15 14
 خبر 20/30 2 خبر 11/15 3 2  خبر 15/15 4 3  خبر9/15 9 8  خبر 17/15 13 12 خبر 6/45 15 14
خبر 21/00 2  خبر 11/30 3 2 خبر 15/30 4 3  خبر 9/30 9 8 خبر 17/30 13 12 خبر 7/00 15 14
خبر 21/30 2 بخبر 11/45 3 2  خبر 15/45 4 3  خبر 9/45 9 8  خبر 17/45 13 12 خبر 7/15 15 14
خبر 22/00 2  خبر 12/00 3 2  خبر 16/00 4 3  خبر 10/00 9 8 خبر 18/00 13 12 خبر 7/30 15 14
 خبر 22/30 2 خبر 12/15 3 2  خبر 16/15 4 3  خبر 10/15 9 8 خبر 18/15 13 12 خبر 7/45 15 14
 خبر 23/00 2  خبر 12/30 3 2  خبر 16/30 4 3 خبر 10/30 9 8 خبر 18/30 13 12 خبر 8/00 15 14
     خبر 12/45 3 2  خبر 16/45 4 3 خبر 10/45 9 8 خبر 18/45 13 12 خبر 8/15 15 14
    خبر 13/00 3 2        خبر 19/00 9 8       خبر 8/30 15 14
    خبر 13/15 3 2       خبر 19/15 9 8       خبر 8/45 15 14
     خبر 13/30 3 2        خبر 19/30 9 8            
     خبر 13/45 3 2        خبر 19/45 9 8            
     خبر 14/00 3 2                        
     خبر 14/15 3 2                        
     خبر 14/30 3 2                        
     خبر 14/45 3 2                        

 

جدول طبقات برنامه هاي  راديو ايران(سراسري)ارديبهشت1393 
شنبه  ساعت   يكشنبه  ساعت   دوشنبه  ساعت   سه شنبه  ساعت   چهارشنبه  ساعت   پنجشنبه  ساعت   جمعه ساعت  
قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30   قبل تقويم تاريخ6:30 06:30  
خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00   خبر 7:00 07:00  
قبل سلام ايران  07:15   قبل سلام ايران  07:15   قبل سلام ايران  07:15   قبل سلام ايران  07:15   قبل سلام ايران  07:15   قبل سلام ايران  07:15   قبل ساده مثل صبح 7:15  07:15  
خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00   خبر 8:00 08:00  
روي خط ورزش 08:30   روي خط ورزش 08:30   روي خط ورزش 08:30   روي خط ورزش 08:30   روي خط ورزش 08:30   روي خط ورزش 08:30   بين جمعه ايراني 09:30  
بين خانه وخانواده  09:30   بين خانه وخانواده  09:30   بين خانه وخانواده  09:30   بين خانه وخانواده  09:30   بين خانه وخانواده  09:30   بين كوي نشاط 09:30   بين جمعه ايراني 10:00  
سلام كوچولو    10:00   سلام كوچولو    10:00   سلام كوچولو    10:00   سلام كوچولو    10:00   سلام كوچولو    10:00   بين كوي نشاط 10:00   بعد  جمعه ايراني 11:30  
روزنه 10:15   روزنه 10:15   روزنه 10:15   روزنه 10:15   روزنه 10:15              
بعد خبر 11:00  11:00   بعد خبر 11:00  11:00   بعد خبر 11:00  11:00   بعد خبر 11:00  11:00   بعد خبر 11:00  11:00   بعد خبر 11:00  11:00        
قبل دلنوازان  12:15   قبل دلنوازان  12:15   قبل دلنوازان  12:15   قبل دلنوازان  12:15   قبل دلنوازان  12:15   قبل دلنوازان  12:15        
بعد خبر 14:00  14:30   بعد خبر 14:00  14:30   بعد خبر 14:00  14:30   بعد خبر 14:00  14:30   بعد خبر 14:00  14:30   بعد خبر 14:00  14:30   قبل خبر 14:00  14:00  
قبل نگاه روز 15:30   قبل نگاه روز 15:30   قبل نگاه روز 15:30   قبل نگاه روز 15:30   قبل نگاه روز 15:30   قبل نگاه روز 15:30   قبل گذر هفتم 15:00  
قبل اقتصاد روز 17:30   قبل اقتصاد روز 17:30   قبل اقتصاد روز 17:30   قبل اقتصاد روز 17:30   قبل اقتصاد روز 17:30   قبل (مسابقه دوراهي) 17:30   بين گذر هفتم 15:45  
قبل خبر 19:00 19:00   قبل خبر 19:00 19:00   قبل خبر 19:00 19:00   قبل خبر 19:00 19:00   قبل خبر 19:00 19:00   قبل خبر 19:00 19:00   بين جمعه ها با راديو 18:00  
قبل كوچه راديو  19:15   قبل كوچه راديو  19:15   قبل كوچه راديو  19:15   قبل كوچه راديو  19:15   قبل كوچه راديو  19:15   قبل عصر دلچسب 19:15   بين جمعه ها با راديو 19:00  
بين كوچه راديو  20:00   بين كوچه راديو  20:00   بين كوچه راديو  20:00   بين كوچه راديو  20:00   بين كوچه راديو  20:00   بين عصر دلچسب  20:00   بعد جمعه ها با راديو 19:50  
خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00   خبر21:00 21:00  
برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30   برنامه ساعت21:30 21:30  
قبل قصه شب 22:05   قبل قصه شب 22:05   قبل قصه شب 22:05   قبل قصه شب 22:05   قبل قصه شب 22:05              
خبر 23:00           23:00   خبر 23:00           23:00   خبر 23:00           23:00   خبر 23:00           23:00   خبر 23:00           23:00              
قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05   قبل برنامه شبانگاهي 23:05  
قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00   قبل راه شب 0:30:00  

 

عنوان برنامه گروه يك گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج گروه شش گروه هفت
برنامه ها از ساعت 6:30  الي  8:00 12 12 12 12 12 12 11
برنامه ها از ساعت 8:30  الي  10:00 12 12 12 12 12 12 11
برنامه جمعه ايراني و برنامه ويژه اعياد           12 12 12 12 12 12 11
برنامه ها از ساعت 10:15  الي  14:45 6 6 6 6 6 6 5
برنامه ها از ساعت 15:00  الي  19:45 4 4 4 4 4 4 3
برنامه ها از ساعت 20:00  الي  45دقيقه بامداد 3 3 3 3 3 3 3

 

جدول طبقات و برنامه هاي  شبكة راديويي جوان ارديبهشت1393 
شنبه  ساعت   يكشنبه  ساعت   دوشنبه  ساعت   سه شنبه  ساعت   چهارشنبه  ساعت   پنجشنبه  ساعت   جمعه ساعت  
قبل خبر6:30 06:30   قبل خبر6:30 06:30   قبل خبر6:30 06:30   قبل خبر6:30 06:30   قبل خبر6:30 06:30   قبل خبر6:30 06:30   قبل برنامه ساعت6:00 06:00  
قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل جوان ايراني سلام 06:40   قبل ريحان 07:00  
قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00   قبل از برنامه ساعت8:00 08:00  
خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30   خبر8:30 08:30  
قبل صبح دانش 09:00   قبل صبح دانش 09:00   قبل صبح دانش 09:00   قبل صبح دانش 09:00   قبل صبح دانش 09:00   قبل نسبت طلايي 09:00   قبل معجون 09:00  
بين صبح دانش 09:20   بين صبح دانش 09:20   بين صبح دانش 09:20   بين صبح دانش 09:20   بين صبح دانش 09:20         بين معجون 09:30  
قبل جووني در بست 10:30   قبل جووني در بست 10:30   قبل جووني در بست 10:30   قبل جووني در بست 10:30   قبل جووني در بست 10:30   قبل راديو من 10:00   قبل جمعه جووني 10:00  
بين جووني در بست 11:00   بين جووني در بست 11:00   بين جووني در بست 11:00   بين جووني در بست 11:00   بين جووني در بست 11:00   بين راديو من 10:30   بين جمعه جووني 10:30  
قبل  برنامه ساعت 11:30 11:30   قبل  برنامه ساعت 11:30 11:30   قبل  برنامه ساعت 11:30 11:30   قبل  برنامه ساعت 11:30 11:30   قبل  برنامه ساعت 11:30 11:30   قبل  شنيده مي شويد 11:30   قبل  راديو همراه 11:30  
قبل كسي صدام ميزنه 12:30   قبل كسي صدام ميزنه 12:30   قبل كسي صدام ميزنه 12:30   قبل كسي صدام ميزنه 12:30   قبل كسي صدام ميزنه 12:30         قبل واژه ها 12:30  
خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30   خبر13:30 13:30  
قبل  شهر فرنگ 14:00   قبل  دوباره زندگي 14:00   قبل  تاغ 14:00   قبل  اربابان حلقه ها 14:00   قبل  پاراگراف 14:00   قبل خانه ام همين جاست 14:00   قبل خانه ام همين جاست 14:00  
قبل چهار باغ 14:30   قبل چهار باغ 14:30   قبل چهار باغ 14:30   قبل چهار باغ 14:30   قبل چهار باغ 14:30   بين خانه ام همين جاست 14:30   بين خانه ام همين جاست 14:30  
قبل با من حرف بزن 15:00   قبل عصر انديشه 15:00   قبل چهار چهار دو 15:00   قبل اين پرونده باز است 15:00   قبل آپارات 15:00   قبل ما بازيگريم 15:00   قبل مسابقه در گوشي 15:00  
بين با من حرف بزن 15:30   بين عصر انديشه 15:30   بين چهار چهار دو 15:30   بين اين پرونده باز است 15:30   بين آپارات 15:30   بين  ما بازيگريم 15:30   بين  مسابقه در گوشي 15:30  
قبل راديو همراه 16:30   قبل راديو همراه 16:30   قبل راديو همراه 16:30   قبل راديو همراه 16:30   قبل راديو همراه 16:30   قبل راديو همراه 16:30        
 قبل  سبقت آزاد 17:00    قبل  سبقت آزاد 17:00    قبل  سبقت آزاد 17:00    قبل  سبقت آزاد 17:00    قبل  سبقت آزاد 17:00   قبل قهوه قند پهلو 17:00   قبل روزهاي دوست داشتني 17:00  
قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30   قبل خبر 18:30 18:30  
قبل ايستگاه ورزش 19:00   قبل ايستگاه ورزش 19:00   قبل ايستگاه ورزش 19:00   قبل ايستگاه ورزش 19:00   قبل ايستگاه ورزش 19:00   قبل  دنيايي داريم 19:00   قبل بومرنگ 19:00  
قبل پاتوق شبانه 20:00   قبل پاتوق شبانه 20:00   قبل پاتوق شبانه 20:00   قبل پاتوق شبانه 20:00   قبل پاتوق شبانه 20:00   بين دنيايي داريم 19:30   بين بومرنگ 19:30  
بين پاتوق شبانه 20:30   بين پاتوق شبانه 20:30   بين پاتوق شبانه 20:30   بين پاتوق شبانه 20:30   بين پاتوق شبانه 20:30   قبل توپ 20:00   قبل  هزار افسان 20:00  
قبل كافه راديو 21:00   قبل كافه راديو 21:00   قبل كافه راديو 21:00   قبل كافه راديو 21:00   قبل كافه راديو 21:00   قبل كافه راديو 21:00   قبل حالا حكايت ماست 21:00  
بين كافه راديو 21:30   بين كافه راديو 21:30   بين كافه راديو 21:30   بين كافه راديو 21:30   بين كافه راديو 21:30   بين كافه راديو 21:30   بين حالا حكايت ماست 21:30  
قبل كنكور آسان است 22:00   قبل كنكور آسان است 22:00   قبل كنكور آسان است 22:00   قبل كنكور آسان است 22:00   قبل كنكور آسان است 22:00   قبل صدا آزاد 22:00   قبل يك سبد ترانه 22:00  
قبل براي امشب 23:00   قبل براي امشب 23:00   قبل براي امشب 23:00   قبل براي امشب 23:00   قبل براي امشب 23:00   قبل كنكور آسان است 23:00   قبل كنكور آسان است 23:00  
نمايش 23:30   نمايش 23:30   نمايش 23:30   نمايش 23:30   نمايش 23:30              

 

عنوان برنامه گروه يك گروه دو گروه سه گروه چهار گروه پنج گروه شش گروه هفت
برنامه ها از ساعت 6:00  الي  8:45 13 13 13 13 13 13 12
برنامه ها از ساعت 9:00  الي  11:45 5 5 5 5 5 5 4
برنامه ها از ساعت 12:00  الي  16:45 4 4 4 4 4 4 3
برنامه ها از ساعت 17:00  الي  20:45 9 9 9 9 9 9 8
برنامه ها از ساعت 21:00  الي  45دقيقه بامداد 3 3 3 3 3 3 3

 

جدول طبقات برنامه هاي شبكة راديويي فرهنگ ارديبهشت1393 همه گروه ها
شنبه  ساعت طبقه يكشنبه  ساعت طبقه دوشنبه  ساعت طبقه سه شنبه  ساعت طبقه چهارشنبه  ساعت طبقه پنجشنبه  ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
خبر 7 07:00 1601 خبر 7 07:00 1601 خبر 7 07:00 1601 خبر 7 07:00 1601 خبر 7 07:00 1601 خبر 7 07:00 1601 بين  بامداد فرهنگي 07:00 1601
خبر8 08:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 08:00 1601 خبر8 08:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 08:00 1601 قبل خبر و برنامه مجلس 08:00 1601 خبر8 08:00 1601 خبر8 08:00 1601
قبل همزبانان 09:30 1601     1601 قبل نواي بادگير 09:30 1601     1601     1601 قبل ادبيات و مطبوعات 09:30 1601 قبل صبح اميد 08:30 1601
قبل كتاب فرهنگ 10:00 1601     1601 قبل جمعيت حال آينده 10:00 1601     1601     1601 قبل چاي شيرين 10:00 1601 قبل مصلاي عشق 10:00 1601
سر آهنگ 11:00 1601     1601 سر آهنگ 11:00 1601     1601     1601 از واژه تا صدا 11:00 1601 قبل روي موج فرهنگ 10:30 1601
قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601 قبل برنامه ساعت13:30 13:30 1601
قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601 قبل خبر14 14:00 1601
قبل نيستان 14:30 1601 قبل نيستان 14:30 1601 قبل نيستان 14:30 1601 قبل نيستان 14:30 1601 قبل نيستان 14:30 1601 قبل نيستان 14:30 1601 قبل آي گپ 14:30 1601
قبل نمايش امروز 15:30 1601 قبل نمايش امروز 15:30 1601 قبل نمايش امروز 15:30 1601 قبل نمايش امروز 15:30 1601 قبل نمايش امروز 15:30 1601 قبل منحني توسعه 15:30 1601 قبل ققنوس 15:30 1601
قبل هزار راه نرفته  16:00 1601 قبل هزار راه نرفته  16:00 1601 قبل هزار راه نرفته  16:00 1601 قبل هزار راه نرفته  16:00 1601 قبل گامهاي اقتدار  16:00 1601 قبل پلاك عاشقي 16:00 1601 بين ققنوس 16:00 1601
قبل يك نگاه چند ديدگاه 17:00 1601 قبل فرهنگستان ادب 17:00 1601 قبل در سايه سار سيمرغ 17:00 1601 قبل بوطيقا 17:00 1601 قبل در سايه سار سيمرغ 17:00 1601 قبل روياهاي شرقي 17:00 1601 قبل روياهاي شرقي 17:00 1601
قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601 قبل اقيانوس آرام 18:30 1601
قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601 قبل خبر:00 19 19:00 1601
قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601 قبل هفت اقليم 19:30 1601
بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601 بين هفت اقليم 20:30 1601
قبل پنجره اي رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره اي رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره اي رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره اي رو به مهتاب 21:00 1601 قبل پنجره اي رو به مهتاب 21:00 1601 قبل فرزانگان 21:00 1601 قبل  مشاعره 21:00 1601
قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل شب قصه 22:00 1601 قبل رواق انديشه 22:00 1601 قبل درس مثنوي 22:00 1601
قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل گلهاي ايراني 23:00 1601 قبل موسيقي كلاسيك 23:00 1601
قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601 قبل كنكور آسان است 00:00 1601
بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601 بين كنكور آسان است 00:30 1601

 

جدول طبقات برنامه هاي  شبكة راديويي ورزش ارديبهشت1393 همه گروه ها
شنبه  ساعت طبقه يكشنبه  ساعت طبقه دوشنبه  ساعت طبقه سه شنبه  ساعت طبقه چهارشنبه  ساعت طبقه پنجشنبه  ساعت طبقه جمعه ساعت طبقه
قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل صبح و ورزش 07:30 1502 قبل از خبر ورزشي 07:00 1502
بين صبح و ورزش 08:00 1502 بين صبح و ورزش 08:00 1502 بين صبح و ورزش 08:00 1502 بين صبح و ورزش 08:00 1502 بين صبح و ورزش 08:00 1502 بين صبح و ورزش 08:00 1502  قبل روز هفتم 08:00 1502
قبل جهان ورزش 09:00 1502 قبل جهان ورزش 09:00 1502 قبل جهان ورزش 09:00 1502 قبل جهان ورزش 09:00 1502 قبل جهان ورزش 09:00 1502 قبل جهان ورزش 09:00 1502 بين روز هفتم 09:00 1502
قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل بهارانه 10:00 1502 قبل رو در رو 10:00 1502
بين بهارانه 11:00 1502 بين بهارانه 11:00 1502 بين بهارانه 11:00 1502 بين بهارانه 11:00 1502 بين بهارانه 11:00 1502 بين بهارانه 11:00 1502 قبل ورزش و نوجوان 11:00 1502
مجله فرهنگي  12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 مجله فرهنگي  12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 مجله فرهنگي  12:00 1502 علم و ورزش 12:00 1502 قبل اخلاق در ورزش 12:00 1502
قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل تيتر اول 14:00 1502 قبل گردشگري در ورزش 14:00 1502
قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش 15:00 1502 قبل جهان ورزش