تبلیغات صدا و سیما

نمايش آگهي بصورت نمایش در شبکه های تلویزیونی

نمایش و اکران …

پخش در شبکه های دیداری و شنیداری

تعرفه های پخش تبلیغات صدا و سیما
ﺟﺪول ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ آﮔﻬﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺟﺪول ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ، ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﮔﻬﯽ ﺧﺎرﺟﯽ – ﻣﺸﺘﺮک – ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ، ﻧﺮخ اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ، ﻣﺪت اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ

جدول خلاصه تعرفه پخش تیزرهای تلویزیونی صدا و سیما – گروه 1 الی 6
جدول خلاصه تعرفه پخش تیزرهای تلویزیونی صدا و سیما – گروه 7
جدول خلاصه تعرفه پخش تیزرهای رادیو
نرخ تعرفه های پیام های بازرگانی
ماده 14- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی لازم‌الاجرا می‌باشد.

قیمت تبلیغات تلویزیون

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 15- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75، و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30 و20 و10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و2 و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.
تبصره 25: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر کل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 16- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صدا و سیما در ماه‌هائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و….. می‌شود.

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 17- ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترک – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
الف – تعرفه آگهی‌های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
ب – کالای خارجی با نام برند ایرانی با 8/1 برابر تعرفه داخلی محاسبه خواهد شد.
ج – آگهی تولید مشترک، تحت لیسانس، نام كالای تحت لیسانس خارجی باشد، كالای داخلی با نام خارجی و با تعرفه 1/1 برابر محاسبه می‌شود.
د- در صورتیکه‌در یک‌آگهی دوکالا معرفی‌‌شود (با تشخیص اداره‌کل‌بازرگانی) تعرفه‌کالای‌گرانترملاک محاسبه‌خواهد‌بود.
و – آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.

ماده 18- انواع آگهی:
الف – مستقیم: (تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به استثناء نشان آگهی).
تبصره 26: به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان روایی، آگهی‌هایی كه با این هدف و ساختار در چند قسمت 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند ‌هر کدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی‌هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می‌کشند و در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود.حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 27: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد و اندازه کادر می‌بایست 1/5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشدکه می‌تواند دریکی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
هـ – زیرنویس: 15 ثانیه و کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.
و – نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته‌آگهی‌به‌تشخیص اداره‌كل‌بازرگانی‌بصورت‌روزانه‌ازهریك‌ازشبكه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره 28: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی‌های شبكه تعیین شده می‌باشد.

ز:آگهی فروش مستقیم کالا :

قیمت تبلیغات تلویزیون

1- قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می‌باشد.
3- هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشه‌گان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.

ماده 19- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل70 درصد در گروه یك تا شش و 60 درصد در گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حک آرم: معادل 50 درصد نرخ طبقه همان برنامه در تمامی گروه‌ها.
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل5/1 برابر برای گروه‌های یك تا شش و یك برابر برای گروه هفت، بین معادل 2برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، بعد معادل 80درصد برای گروه یک تا شش و 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه برای گروه هفت.
تبصره 29:برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج و معادل برای گروه‌های یك تا شش 60 درصد و برای گروه هفت 40درصد، نرخ طبقه همان برنامه در روزهای عادی و اعیاد و مناسبتهای خاص و یک روز قبل از آن معادل 100درصد می‌باشد.
ز – بعد: نرخ آگهی بعد برای گروه یك تا شش 80 درصد و برای گروه هفت 60 درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد)
ک- گروه بیمه ها در صورتیكه هر یك از شناسه آگهی آنها كه بیمه های اختیاری مانند عمر و 000 را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوطه از 10 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

ماده 20 – زمان سفارش آگهی:
الف – سفارشات پخش آگهی (48 ساعت قبل از پخش) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) دریافت می‌شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12ظهر)
ب – بسته‌های آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه که جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
د – آگهی‌های رادیویی و شبکه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
تبصره 30: برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 31: آگهی‌های زمان دار مانند نمایشگاهها واوراق مشاركت و قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار می‌شوند.

ماده 21- حذف و جابجایی آگهی:
الف – حذف آگهی تا 4 روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
ب – حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول 10درصد جریمه می‌شود.
ج – حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول 15درصد جریمه می‌شود.
د – حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام می‌شود.
هـ – جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امکان پذیر می‌باشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می‌شود)
تبصره 32: آگهی‌هایی كه جابجا می‌شود امكان حذف ندارد.
و – در صورتیکه تغییری در برنامه های شبکه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پائین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می‌شود.
ز – در صورتیکه بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم و طنز و….) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین و بعد با کاهش40درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.

ماده 22 – موقعیت آگهی در بسته:

قیمت تبلیغات تلویزیون

الف – دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب – در صورت تراکم آگهی در بسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود.
ج – از هر شناسه آگهی در بسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.

ماده 23 – قطع آگهی:
الف – قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر کل بازرگانی امکان پذیرمی‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.
ب – در صورتیکه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول‌مطالبات معوقه پخش‌مجدد آگهی بلامانع است.

ماده 24 – صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه بصورت سه‌جانبه منعقد می‌شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت

توضیحات:

1- در کد نوع هاي اول و دوم از عکس هاي مناسب قابل ارائه ي مشتري استفاده خواهد شد ليکن در صورت ضرورت جهت تهيه عکس هزينه آن اضافه خواهد شد
2- در صورت تصميم صاحب آگهي براي پخش تيزر خود از شبکه مترو پيام ( تلويزيون هاي مدار بسته داخل ايستگاههاي مترو تهران وحومه ) و يا ساير سامانه هاي پخش متناسب با ميزان عقد قرارداد پخش تخفيف هاي در هزينه توليد تيزر از 10 تا 100درصد تعلق خواهد گرفت

کد کیفیت قیمت
نوع اول کپشن + عکس + موزیک + نوشتار از 150 تا 250 هزار تومان
نوع دوم کپشن + عکس + موزیک+نوشتار+ گوینده از 250 تا 500 هزار تومان
نوع سوم تصویر برداري (یک روز )+کپشن + موزیک + نوشتار از 500 تا 800 هزار تومان
نوع چهارم تصویر برداري +کپشن + موزیک + نوشتار+ گوینده یک تا یک و نیم میلیون تومان
نوع پنجم تصویر برداري +کار گرافیگی + موزیک + گوینده+ بازیگر یک و نیم تا سه میلیون تومان
نوع ششم تصویر برداري +کار گرافیگی + موزیک + گوینده+ بازیگر+انیمیشن و.. سه تا پنج میلیون تومان

توضیحات:

1- در کد نوع هاي اول و دوم از عکس هاي مناسب قابل ارائه ي مشتري استفاده خواهد شد ليکن در صورت ضرورت جهت تهيه عکس هزينه آن اضافه خواهد شد
2- در صورت تصميم صاحب آگهي براي پخش تيزر خود از شبکه مترو پيام ( تلويزيون هاي مدار بسته داخل ايستگاههاي مترو تهران وحومه ) و يا ساير سامانه هاي پخش متناسب با ميزان عقد قرارداد پخش تخفيف هاي در هزينه توليد تيزر از 10 تا 100درصد تعلق خواهد گرفت